PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR

Jedná se o prostory (dříve rehabilitace) v 1.patře.

 č. j. 4/SMM Vyškova 4/2020 Vyškov, dne 09.10.2020

OZNÁMENÍ

Ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění § 39 odst. 1) oznamuje město Vyškov:

Rada města Vyškova na 46. schůzi, konané dne 05.10.2020, schválila záměr pronájmu nebytových prostor o celkové ploše 212 m2 v objektu Aquaparku, Sportovní 752/5, Vyškov na pozemku p.č. 313/10 zapsaném na listu vlastnictví č. 10093 k.ú. Vyškov, doba pronájmu na dobu určitou 10 let. Výše nájemného bude stanovena dohodou, nejméně však 10 000,00 Kč za měsíc a platbu za odebrané služby spojené s nájmem nebytových prostorů (vodné a stočné, elektrická energie, dodávka tepla, svoz a likvidace odpadu atd.).

Podmínkou pro uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor je uhrazení veškerých závazků vůči městu Vyškov a jím zřízeným a založeným organizacím.

Zájemci se mohou vyjádřit a předložit své nabídky v zalepené obálce s heslem „Neotevírat – Aquapark“, spolu s uvedením jména a adresy zájemce na obálce, na podatelnu Správy majetku města Vyškova, příspěvková organizace, Mlýnská 737/10, Vyškov, nejpozději do 04.11.2020 do 12.00 hodin.

Bližší informace poskytne zájemcům Správa majetku města Vyškova, příspěvková organizace, Mlýnská 737/10, Vyškov, p. Mgr. Jaroslav Hastík 732 742 126.

Nabídka musí obsahovat, kromě identifikačních údajů žadatele, výši nabízené částky nájemného a čestné prohlášení, že zájemce nemá vůči městu Vyškov a jím zřízeným a založeným organizacím žádné závazky po lhůtě splatnosti. Za právnickou osobu může podat nabídku pouze její statutární zástupce nebo jím pověřená osoba. 

BLIŽŠÍ INFORMACE NA TEL. 732 742 126 MGR. JAROSLAV HASTÍK NEBO 602 163 111 L. BÁRKOVÁ.