Záměr pronájmu nebytových prostor - venkovní občerstvení

Venkovní areál Aquaparku Vyškov

 

OZNÁMENÍ

Ve smyslu zákona č. 128/2000  Sb. v platném znění § 39 odst. 1) 

oznamuje město Vyškov:

Rada města Vyškova na 7. schůzi, konané dne 11.02.2019, schválila záměr pronájmu nebytových prostor venkovní občerstvení o celkové ploše 271 m2 ve venkovním areálu Aquaparku, Sportovní 752/5, Vyškov na pozemku p.č.  304/6 zapsané na listu vlastnictví č. 10093 k.ú. Vyškov za účelem zajištění provozu venkovního občerstvení letního plaveckého areálu, doba pronájmu na dobu určitou od 01.05.2019 do 31.10.2027.

Výše nájemného za pronájem nebytového prostoru bude stanovena dohodou, nejméně však částka     100 000,00 Kč/rok a platbu za odebrané služby spojené s nájmem nebytových prostorů (vodné a stočné, elektrická energie, dodávka tepla, svoz a likvidace odpadu atd.).

Podmínkou pro uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor je uhrazení veškerých závazků vůči městu Vyškov a jím zřízeným a založeným organizacím.

Zájemci se mohou vyjádřit a předložit své nabídky v zalepené obálce s heslem „Neotevírat – zajištění provozu venkovního občerstvení letního plaveckého areálu“, spolu s uvedením jména a adresy zájemce na obálce, na podatelnu Správy majetku města Vyškova, příspěvková organizace, Mlýnská 737/10, Vyškov, nejpozději do 03.04.2019 do 12.00 hodin.

Bližší informace poskytne zájemcům Správa majetku města Vyškova, příspěvková organizace, Mlýnská 737/10, Vyškov, p. Mgr. Jaroslav Hastík 732 742 126.

Nabídka musí obsahovat, kromě identifikačních údajů žadatele, výši nabízené částky nájemného a čestné prohlášení, že zájemce nemá vůči městu Vyškov a jím zřízeným   a založeným organizacím žádné závazky po lhůtě splatnosti.

Za právnickou osobu může podat nabídku pouze její statutární zástupce nebo jím pověřená osoba.

Ing. Josef Táborský,  v. r.                                                                

vedoucí odboru místního hospodářství