Návštěvní řád

Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu do areálu s tímto návštěvním řádem a dodržovat jeho ustanovení


Provozovatel: Správa majetku města Vyškova, příspěvková organizace, Mlýnská 10, Vyškov 682 01
Středisko: Aquapark Vyškov, Sportovní 5, Vyškov 682 01
Kontakt: tel.: 517/348 745, www.aquaparkvyskov.cz, e-mail:bazen@vyskov.cz

 

Vstup do plaveckého areálu

 • Vstup do prostor plaveckého areálu je povolen pouze v určené provozní době s platnou vstupenkou, kterou si návštěvník zakoupí v pokladně na předem určenou dobu. Prodej začíná s otevřením areálu a končí jednu hodinu před jeho uzavřením. Návštěvníci jsou povinni opustit prostor bazénové haly nejpozději 15 minut před ukončením otevírací doby aquaparku, přičemž samotné šatny opustí nejpozději do ukončení otevírací doby.

 • Zakoupením vstupenky se každý návštěvník podrobuje ustanovením tohoto návštěvního řádu, je povinen dodržovat jeho ustanovení a dbát pokynů zaměstnanců plaveckého areálu.

 • Dětem mladším 10 let je vstup povolen pouze za doprovodu osoby starší 18 let bez omezené právní způsobilosti, ta je po celou dobu pobytu za dítě odpovědná.

 • Na základě platné vyhlášky Ministerstva zdravotnictví nemají děti do 1 roku věku přístup do vody bazénů, děti ve věku 1 až 3 let mohou do bazénů pouze v plavečkách s přiléhavou gumičkou kolem nohou.

 • Návštěvník musí mít koupací úbor v takovém provedení, aby nebyl způsobilý poškodit či změnit technický stav zařízení (např. kluznou plochu skluzavek), tedy nesmí obsahovat zejména kovové cvočky, druky, zipy, flitry apod. Koupací úbor pro vstup do bazénů musí být z upnuté látky nad kolena a nad lokty, není povolen úbor typu plážových plavek volného střihu (plážové šaty, šortky, bermudy), které sahají pod kolena. Do bazénů lze použít jako přikrývku hlavy pouze koupací čepici. O způsobilosti koupacího oděvu rozhoduje plavčík. Zákazník v nevyhovujícím koupacím úboru může být vykázán bez nároku na vrácení vstupného.
 • Při naplnění kapacity bazénů se vstup přes turnikety automaticky uzavírá až do uvolnění dalších míst odchodem některých z návštěvníků.

 

 • Areál může být v určitých hodinách vyhrazen školám, společenským a sportovním organizacím, příp. dalším subjektům. Po tuto dobu je plavecký areál pro návštěvníky uzavřen, popřípadě je jeho provoz omezen dle pokynů pracovníků areálu.

 • Jednorázová vstupenka na letní areál je platná pouze v den na ní vyznačený. Po opuštění areálu je vstupenka neplatná. Provozovatel je oprávněn provádět kontroly vstupenek v areálu koupaliště. Ve vlastním zájmu proto vstupenky uschovejte pro případnou kontrolu.

 • Součástí tohoto Návštěvního řádu je platný ceník.

 

Vyloučení z návštěvy krytého a letního plaveckého areálu

 • Do bazénů, příp. celého areálu (podle způsobu přenosu onemocnění) nemají přístup osoby, u nichž hrozí nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé lidské choroby.

 • Dále do areálu nemají přístup nemocné osoby, jejichž pobyt v bazénu je nevhodný nebo nežádoucí, zvláště osoby trpící vlasovými nebo kožními či jinými sdělnými chorobami a chorobami vzbuzujícími odpor a osoby špinavé a zahmyzené.

 • Provozovatel je oprávněn odepřít přístup do areálu rovněž osobám pod zjevným vlivem alkoholu, omamných, psychotropních nebo návykových látek či osobám, o nichž je důvod se domnívat, že jejich návštěva by mohla narušit veřejný pořádek, bezpečnost, ohrozit zdraví vlastní či třetích osob, majetek, čistotu areálu nebo vzbuzovat veřejné pohoršení.

 • Provozovatel je oprávněn odepřít vstup osobám, u nichž je dáno důvodné podezření, že mají u sebe věci, kterými by mohly ohrozit zdraví a život svůj a třetích osob, majetek popřípadě bezpečnost osob např. zbraně, alkohol, drogy, ostré předměty, nebezpečné látky, jedy apod.
 • Z prostoru areálu může být vykázán bez vrácení vstupného návštěvník, který hrubě poruší ustanovení tohoto návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků areálu a ohrozí tak majetek, zdraví, veřejný pořádek či jiný obdobný veřejný zájem (ochrana mravnosti). Provozovatel je oprávněn rovněž vykázat návštěvníka, který se použitím alkoholického nápoje nebo jiné látky, uvedl do stavu vzbuzujícího veřejného pohoršení nebo stavu, v němž bezprostředně ohrožuje sebe nebo jiné osoby, veřejný pořádek nebo majetek.

 • Provozovatel je oprávněn vykázat z areálu i osobu, u níž dodatečně zjistí skutečnosti pro odepření vstupu podle tohoto článku.

 • V krajním případě, podle povahy přestupku, může správa areálu požádat o zakročení příslušné bezpečnostní orgány.

 

Provozní pokyny pro návštěvníky

 • Všechny úkony po příchodu do plaveckého areálu se provádí v následujícím pořadí: 
  - Zakoupení časové vstupenky, permanentky, možnost pronájmu skříňky na cenné předměty
  - Průchod přes odbavovací turniket 
  - Převléknutí v převlékací kabině 
  - Obsazení šatní skříňky ( krytý areál )
  - Vysprchování 
  - Použití bazénu, případně dalších vodních atrakcí 
  - Při odchodu osprchování, osušení
  - Převlečení v převlékací kabině
  - Uvolnění šatní skříňky ( krytý areál )
  - Odchod přes turniket, vyrovnání případných nedoplatků

 • Před vstupem do bazénů nebo použitím vodních atrakcí jsou návštěvníci povinni z hygienických důvodů použít sprchy, kde se řádně umyjí a osprchují bez plavek mýdlem a čistou vodou. Osoby s dlouhými vlasy jsou povinny si je stáhnout pevnou sponkou (gumičkou) nebo použít koupací čepici. U venkovního bazénu při vstupu nutno použít brodítka.

 • Použití bazénů a atrakcí bez dozoru nebo bez přítomnosti odpovědných zaměstnanců není přípustné z bezpečnostních důvodů. Návštěvníci, kteří jsou neplavci nebo kteří plavou nedokonale, jsou povinni se zdržovat v prostorách pro neplavce. Plavčík je oprávněn vykázat v případě nedodržení takové návštěvníky do prostoru pro neplavce. V zájmu vlastní bezpečnosti musí každý jeho rozhodnutí uposlechnout.

 • Každý návštěvník je povinen bezpodmínečně uposlechnout pokynů zaměstnanců areálu, kteří jsou osobně odpovědni za jeho provoz, bezpečnost návštěvníků a dodržování tohoto řádu.

 • Provozovatel je oprávněn areál uzavřít a udělit všem návštěvníkům pokyn k jeho neprodlenému vyklizení v případě vážného ohrožení zdraví, veřejného pořádku, bezpečnosti a majetku. Tuto výzvu je každý návštěvník povinen uposlechnout.

 • Ke svlékání a oblékání slouží převlékací kabinky. K odkládání šatstva prostory šaten.

 • Každý návštěvník musí mít čisté plavky.

 • Neplavající návštěvník, dále jen doprovod, musí své svršky a obuv odložit v šatně. Ke vstupu do návštěvní zóny může použít místo koupacího oděvu sportovní oděv se spodním dílem maximálně nad kolena. Doprovod si musí před vstupem do návštěvní zóny omýt chodidla nebo použít hygienicky nezávadnou a čistou plážovou obuv.

 • Svým chováním musí každý návštěvník dbát zásad mravnosti a slušnosti.
 • Návštěvník je povinen šetřit zařízení, šetřit vodou a energiemi.

 • Návštěvníci jsou povinni dodržovat výstražné, příkazové, zákazové a informační tabule a jiná upozornění a nesmí je poškozovat ani odstraňovat.

 • Za svévolné poškození a znečištění zařízení, případně ztrátu zapůjčených předmětů je každý návštěvník osobně odpovědný a je povinen škodu uhradit (nákupní cenou předmětu nebo cenou, jež bude vyčíslena zaměstnanci krytého bazénu).

 • Při ztrátě nebo poškození čipu bude vybrán poplatek ve výši 200,-Kč. Při ztrátě nebo poškození klíče od skříňky bude vybrán poplatek ve výši 300,-Kč.

 • Peníze a cenné předměty musí návštěvníci ukládat v bezpečnostních schránkách, jinak za jejich ztrátu provozovatel plaveckého areálu nenese zodpovědnost. Předměty nalezené v objektu areálu je nálezce povinen odevzdat plavčíkovi nebo v pokladně, kde bude proveden zápis do knihy nálezů.

 • Prostory vyhrazené dětem mohou využívat pouze děti předškolního věku se svým doprovodem.

 • Na atrakcích jsou návštěvníci povinni dodržovat pravidla pro jejich používání.

 • Při úrazu, či jiné mimořádné události uvědomí každý návštěvník ihned plavčíka nebo kteréhokoliv pracovníka areálu. Základní ošetření provede plavčík, v případě nutnosti bude přivolán lékař. Úraz bude zapsán do knihy úrazů (u plavčíka).

 • Návštěvníci musí dodržovat stanovenou provozní dobu. Mimo tuto dobu není dovoleno v prostoru areálu prodlévat.

 • Přání a stížnosti týkající se provozu nebo zaměstnanců plaveckého areálu mohou návštěvníci uplatňovat na pokladně, u vedoucího bazénu nebo u provozovatele Správy majetku města Vyškova.

 • Prostory aquaparku jsou zabezpečeny kamerovým systémem. Kamerový systém je zřízen k  zajištění bezpečnosti návštěvníků a k zajištění ochrany majetku.

 

Zakázané činnosti v plaveckém bazénu

 • V prostoru bazénů je zakázáno křičet, pískat, běhat, dělat zbytečný hluk, vzájemně se potápět, srážet druhé osoby do bazénu, úmyslně stříkat na druhé osoby, skákat z bočních stran do bazénu, ze startovacích bloků skákat salta, přemety a jiné nebezpečné skoky, bezdůvodně volat o pomoc a dopouštět se jakýchkoliv nepřístojností, které přílišným hlukem, nebo ohrožením osobní bezpečnosti ruší pořádek v plaveckém bazénu.

 • V prostoru celého objektu je včetně přilehlých teras zakázáno plivat.

 • Přísně je zakázáno močit do vody, vyplachovat si ústa a nos ve vodě, používat jakékoliv masti a krémy před a při koupání a jakýmkoli způsobem znečišťovat vodu.

 • V celém objektu krytého plaveckého bazénu je zakázáno kouření.

 • V prostorách bazénu je zakázáno čištění nebo praní prádla.

 • Vstupovat do prostor, jež nejsou určena pro veřejnost.

 • V rámci celého objektu je zakázáno manipulovat s ovládáním elektroinstalace, topení a ostatních zařízení.

 • Svévolně přemisťovat zařízení a instalovaný nábytek.

 • Do objektu je zakázáno vodit s sebou psy nebo jiná zvířata.
 • Mýdlo, šampón a osobní hygienické potřeby je povoleno používat pouze ve sprchách a na WC.

 • Do plaveckého bazénu je zakázáno s sebou brát a odhazovat žvýkačky, skleněné věci, jehly, špendlíky, holící čepelky a jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků.

 • Je zakázáno vcházet do částí prostor a místností určených výhradně pro druhé pohlaví.

 • V prostorách krytého bazénu je zakázáno jíst potraviny, pít alkoholické nápoje a jiné nápoje vyjma míst k tomu určených tj. prostor mokrého bufetu.

 • Do bazénu je zakázáno vnášet plavací ploutve, míče (včetně tenisových). Povoleny jsou pouze nafukovací rukávky a plavecké brýle. O možnosti a vhodnosti používání dalších plaveckých pomůcek rozhodne dle konkrétní situace plavčík.

 • Tobogán je určen pro zdravotně způsobilé návštěvníky. Je zakázáno jezdit hlavou napřed a ve skupinách, návštěvník je povinen dodržovat signalizovaný interval jízd. Děti mladší 10 let nemohou tobogan použít samostatně. Pokud ale pojedou s rodičem současně, dítě musí být umístěno před ležícího dospělého nohama napřed.


UPOZORNĚNÍ!!!

V případě Aquaparku se jedná o veřejný provoz, ve kterém hrozí některá nebezpečí jako utonutí, uklouznutí na mokrém povrchu, zranění na atrakcích jako jsou tobogány a skluzavky, popálení v sauně apod.. Proto prosíme všechny návštěvníky, aby v zájmu své vlastní bezpečnosti dodržovali všechna upozornění, provozní pokyny a běžné zásady slušného chování. DĚKUJEME.

Zakoupením vstupenky stvrzuje návštěvník seznámení se s tímto návštěvním řádem.

Ve Vyškově 1.6.2018


Správa majetku města Vyškova, příspěvková organizace